เงินๆ ทองๆ เรื่องภาษี คนทำธุรกิจต้องรู้ สำหรับคนทำธุรกิจคงหนีไม่พ้นเรื่องของภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการคำนวณและอัตราภาษีที่ใช้ การทำความเข้าใจหลักการคิดในแต่ละแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ

ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

 

โดยในบทความนี้สรุปเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

              1. วิธีการคำนวณภาษีแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

              2. ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

              3. ตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ

เงินๆ ทองๆ เรื่องภาษี คนทำธุรกิจต้องรู้ สำหรับคนทำธุรกิจคงหนีไม่พ้นเรื่องของภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการคำนวณและอัตราภาษีที่ใช้

การทำความเข้าใจหลักการคิดในแต่ละแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

 

โดยในบทความนี้สรุปเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

              1. วิธีการคำนวณภาษีแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

              2. ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

              3. ตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ

เงินๆ ทองๆ เรื่องภาษี คนทำธุรกิจต้องรู้ สำหรับคนทำธุรกิจ

คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล มีความ

แตกต่างกันทั้งวิธีการคำนวณและอัตราภาษีที่ใช้  การทำความ

เข้าใจหลักการคิดในแต่ละแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

 

โดยในบทความนี้สรุปเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

  1. วิธีการคำนวณภาษีแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  2. ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  3. ตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบระหว่าง

    บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ

สรุป จากตารางเปรียบเทียบภาษีที่ต้องเสีย ในแต่ละรูปแบบจะเห็นได้ว่าธุรกิจในรูปแบบของ SME มีอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่ถูกกว่าแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป

แต่อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลแบบ SME นั้นผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นต้น รวมถึงต้องพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ที่มากขึ้น แตกต่างไปจากการทำงานในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

สรุปจากตารางเปรียบเทียบภาษีที่ต้องเสีย ในแต่ละรูปแบบ

จะเห็นได้ว่าธุรกิจในรูปแบบของ SME มีอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่

ถูกกว่าแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม

การจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลแบบ SME นั้น

ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่ต้อง

เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน ค่าตรวจสอบ

บัญชีประจำปี เป็นต้น รวมถึงต้องพิจารณาข้อกำหนดทาง

กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับบริษัท ที่มากขึ้น แตกต่างไปจาก

การทำงานในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

สรุปจากตารางเปรียบเทียบภาษีที่ต้องเสีย ในแต่ละรูปแบบจะเห็นได้ว่าธุรกิจในรูปแบบของ SME มีอัตราค่าใช้จ่ายภาษีที่ถูกกว่า

แบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลแบบ SME นั้น

ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นต้น

รวมถึงต้องพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทที่มากขึ้น แตกต่างไปจากการทำงานในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889