7 คำถามยอดฮิต จดทะเบียนบริษัทจำกัด
มีคำตอบให้ที่นี่ !!!

1.  การกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทคืออะไร ?

 

วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การระบุว่า

เราจดทะเบียนบริษัทขี้นมาเพื่อประกอบธุรกิจอะไร

โดยผู้ประกอบการต้องชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่น

จดทะเบียนบริษัทว่าธุรกิจที่ทำคืออะไร

 

ในขั้นตอนของการจดทะเบียน บริษัทจะต้องมี

การกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ชัดเจน

 

หากมีการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในภายหลังจะต้อง

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยเช่นกัน

 

2. ทุนจดทะเบียนบริษัท คืออะไร ?

 

⇒ ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ

จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของบริษัทตกลงกัน

ว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไร ในการจัดตั้งบริษัทและ

ไปจดแจ้งเงินลงทุนนั้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ซึ่งเป็นขั้นตอนส่วนหนี่ง ในการจดทะเบียนบริษัท


⇒ บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

   (ตามกฎหมายกำหนด)


⇒ ทุนจดทะเบียนจะถูกแบ่งออกเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

   และมูลค่าของหุ้น ต้องไม่ต่ำกว่า หุ้นละ 5 บาท

   (ตามกฎหมายกำหนด)

    

3. จดทะเบียนบริษัทต้องมี ‘เงินทุน’ เท่าไหร่

ตามกฎหมายกำหนดว่า บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้น

อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และมูลค่าของหุ้น 

ต้องไม่ต่ำกว่า หุ้นละ 5 บาท


เท่ากับว่าทุนจดทะเบียนเริ่มต้นแค่ 15 บาท เท่านั้น !!


แต่ในความเป็นจริงทุนจดทะเบียนของบริษัทควรต้อง

พิจารณาตามความเหมาะสมของกิจการที่ทำ

ว่าต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไร และคำนึงถึง

ความน่าเชื่อถือของกิจการด้วย เช่น


⇒  ธุรกิจรับออกแบบป้ายโลโก้สินค้า

     อาจมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

     เนื่องจากเริ่มต้นเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

     ลงทุนยังไม่เยอะมาก


⇒  ธุรกิจขายบ้านจัดสรร

    อาจมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท

    เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเยอะในการ

    สร้างหมู่บ้าน

4. การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้น ต้องระวังอะไรบ้าง

 

4.1 ผลตอบแทนที่ได้รับ หรือ เงินปันผล

การลงทุนเปิดกิจการในรูปแบบของบริษัท ผู้ลงทุน

หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลตอบแทน

ในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ

เงินปันผลตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ

 

 

4.2 อำนาจในการออกเสียง สิทธิในการโหวต

ในการประชุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ที่บริษัทต้องขออำนาจจาก

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน เช่น

  – การเพิ่มทุน ลดทุน

  – การจ่ายเงินปันผล

  – การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

  – การแต่งตั้งกรรมการ

  – การถอดถอนกรรมการ

 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามจำนวนสัดส่วนหุ้นที่ตนเองถืออยู่

 

  ** ผู้ที่ถือหุ้นมาก ก็มีสิทธิที่จะออกเสียงมาก ** 

5. “ผู้ถือหุ้น” กับ “กรรมการ” ต่างกันอย่างไร?

 

“ ผู้ถือหุ้น “ คือ ผู้ที่ร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัท

ถือเป็นเจ้าของบริษัท หรือเจ้าของเงินลงทุนในกิจการ

ผู้ถือหุ้นมีบทบาทการควบคุมบริษัทในทางอ้อม

โดยเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของตน

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ

เพื่อประโยชน์สูงสุด

 

“ กรรมการ “ คือ ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีอำนาจ

ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆของบริษัท

โดยผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้

เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 

ตามกฎหมายกำหนดให้แต่ละบริษัทต้องมีกรรมการ

อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป

 

โดยกรรมการจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัท

ในรูปแบบของค่าจ้าง หรือ เงินเดือน

Image by tirachardz on Freepik

6. ทำไมต้องจัดให้มีการทำบัญชีของบริษัท ?

 

สาเหตุหลัก เนื่องจากกฎหมายกำหนด ให้ทุกบริษัท

ต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงิน

ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

และทุกเดือนบริษัทจะต้องยื่นภาษีรายเดือน เช่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, และประกันสังคม

เป็นต้น

 

นอกจากการจัดทำบัญชีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

การจัดทำบัญชียังช่วยทำให้ผู้ประกอบการทราบถึง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาประกอบ

การวางแผนธุรกิจได้

7. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

   ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ?

 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

ที่จะต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธรุกิจการค้าประกอบด้วย

หวังว่าบทความของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการหลายๆ ท่านที่ยังมีความลังเลสงสัยในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนะคะ

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทาง AT All ได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

หวังว่าบทความของเราจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ ท่าน

ที่มีความลังเลสงสัยในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนะคะ

 

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม

กับทาง AT All ได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

หวังว่าบทความของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ที่ยังมีความลังเลสงสัยในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนะคะ

สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทาง AT All ได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889