ภ.พ.36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ

ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย.

 

ใครมีหน้าที่ในการยื่นแบบ ภ.พ.36

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ. 36 คือ ผู้จ่ายเงินที่ทำการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดย

–  เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

   ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

 

– เป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

 

กำหนดเวลาในการยื่นแบบ ภ.พ.36

 

– ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   – กรณียื่นแบบกระดาษ

– ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  – กรณียื่นแบบออนไลน์

 

ตัวอย่าง

บริษัท AT ALL จ่ายค่าโฆษณาสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2564  และ รับใบเสร็จรับเงินจาก Facebook  จำนวน 50,000 บาท ถือเป็นการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกประเทศไทย

และนำบริการดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย ดังนั้น บริษัท AT ALL มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ( ภาษีซื้อจำนวน 3,500 บาท)

 

เมื่อบริษัท AT ALL ได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร สามารถนำภาษีซื้อจำนวน 3,500 บาท มาใช้เคลมภาษีในธุรกิจของบริษัท AL ALL ได้ในเดือนถัดไป

 

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889