ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ระบบการจัดเก็บภาษีล่วงหน้าที่สรรพากรกำหนดขึ้น

โดยให้ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่ หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับ ทุกครั้งที่จ่าย

ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด

จากนั้นผู้จ่ายเงินจะต้องนำเงินภาษีที่หักไว้ส่งให้กับกรมสรรพากร

 

ในบทความนี้ AT ALL ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบ่งออกเป็น

4 หัวข้อ ดังนี้

 

        1.  ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

        2.  เงินได้ประเภทใด ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

        3.  สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อย

        4.  การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ระบบการจัดเก็บภาษีล่วงหน้า

ที่สรรพากรกำหนดขึ้น โดยให้ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่หักภาษี

จากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษี

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่สรรพากรกำหนด จากนั้นผู้จ่ายเงินจะต้องนำเงินภาษี

ที่หักไว้ส่งให้กับกรมสรรพากร

 

บทความนี้ AT ALL ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้หัก

ณ ที่จ่าย แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1.  ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

2.  เงินได้ประเภทใด ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

3.  สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อย

4.  การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1.  ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมักจะเกี่ยวของกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ 

1.  ผู้จ่ายเงิน หรือ ผู้มีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่าย  

2. ผู้รับเงิน หรือ ผู้ที่ถูก หัก ณ ที่จ่าย

 

ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ระบุว่า ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม

หรือคณะบุคคล ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน

1.  ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมักจะเกี่ยวของกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ 

1.  ผู้จ่ายเงิน หรือ ผู้มีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่าย  

2. ผู้รับเงิน หรือ ผู้ที่ถูก หัก ณ ที่จ่าย

 

ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ระบุว่า 

ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม

หรือคณะบุคคล ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

หักภาษีเงินได้ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน

2. เงินได้ประเภทใด ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 

ตามที่กฎหมายระบุว่า ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล

ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน

 

เงินได้ตามมาตรา 40 นั้น แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม สรุปเบื้องต้นที่มักเจอบ่อยๆ ดังนี้

 

เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน  เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง

เบี้ยเลี้ยง โบนัส

 

เงินได้ประเภทที่ 2  เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า การรับทำงานให้

 

เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

 

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก

การให้เช่าทรัพย์สิน 

 

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มี

พระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

 

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมา

 

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร  การขนส่ง

การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เงินได้ประเภทใด ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ตามที่กฎหมายระบุว่า ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม

หรือคณะบุคคล

ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้

ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน

เงินได้ตามมาตรา 40 นั้น แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม

สรุปเบื้องต้นที่มักเจอบ่อยๆ ดังนี้

 

เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 

เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส

 

เงินได้ประเภทที่ 2  เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่ง

งานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า การรับทำงานให้

 

เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์

หรือสิทธิอย่างอื่น

 

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล

เงินส่วนแบ่งกำไร  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือ

ประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน 

 

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ

วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม

สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดชนิดไว้

 

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมา

 

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์

การเกษตร  การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์

หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อย

4.  การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงิน มีหน้าต้องนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้

ตอนจ่ายชำระเงิน ส่งสรรพากรทุกๆ สิ้นเดือน 

– ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   – กรณียื่นแบบกระดาษ

– ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  – กรณียื่นแบบออนไลน์

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ดูที่

ผู้รับเงินเป็นสำคัญ

ฟอร์มที่มักพบบ่อยๆ แบ่งเป็น 3 แบบ หลักๆ ดังนี้

1.  แบบ ภงด.3     กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา 

2.  แบบ ภงด.53   กรณีผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

3.  แบบ ภงด.1     กรณีเป็นการจ่ายเงินเดือนหรือ

                      ค่าตอบแทนพนักงาน 

ผู้จ่ายเงิน มีหน้าต้องนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้ตอนจ่ายชำระเงิน ส่งสรรพากรทุกๆ สิ้นเดือน 

– ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   – กรณียื่นแบบกระดาษ

– ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  – กรณียื่นแบบออนไลน์

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ดูที่ผู้รับเงินเป็นสำคัญ

ฟอร์มที่มักพบบ่อยๆ แบ่งเป็น 3 แบบ หลักๆ ดังนี้

1.  แบบ ภงด.3     กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา 

2.  แบบ ภงด.53   กรณีผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

3.  แบบ ภงด.1    กรณีเป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงาน 

ผู้จ่ายเงิน มีหน้าต้องนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้ตอนจ่ายชำระเงิน ส่งสรรพากรทุกๆ สิ้นเดือน 

– ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   – กรณียื่นแบบกระดาษ

– ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  – กรณียื่นแบบออนไลน์

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ดูที่ผู้รับเงินเป็นสำคัญ

ฟอร์มที่มักพบบ่อยๆ แบ่งเป็น 3 แบบ หลักๆ ดังนี้

1.  แบบ ภงด.3     กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา 

2.  แบบ ภงด.53   กรณีผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

3.  แบบ ภงด.1     กรณีเป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงาน 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศึกษาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

มาตรา 38_64 | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

ท.ป.4/2528 | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

ตัวอย่างแบบนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศึกษาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

มาตรา 38_64 | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

ท.ป.4/2528 | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | กรมสรรพากร – The Revenue Department (rd.go.th)

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889