วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี คือ เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงิน

การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

  • บริการตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงินประจำปี
  • บริการตรวจสอบ รับรองรายงานแบบคำขอให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับโครงการที่รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

คือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

1. เพื่อรับรองงบการเงินตามกฎหมายกำหนด

การจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มาตรา 11 แห่ง พรบ. การบัญชี พศ. 2543 และ มาตรา 3 สัต แห่งประมวลรัษฎากร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=1078

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   https://www.rd.go.th/2650.html

2. เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อมั่นของงบการเงิน

กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี จะช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงตัวเลขฐานะทางการเงินและผลการดำเนินของบริษัท ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทำให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และสามารถวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ในกระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ยังสามารถช่วยให้คำแนะนำผู้ประกอบการในเรื่องของจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเสี่ยงจากการทุจริต

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889