• บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ สถานที่ประกอบการ รอบระยะเวลาบัญชี เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ อำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่ม/ลดสาขา แปรสภาพ
 • จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • จดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนนิติบุคคล โดยปกติจะต้องมีการติดต่อกับทางราชการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน แม้ปัจจุบันระบบราชการจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผ่านช่องทางการจดทะเบียนออนไลน์ แต่ก็ยังคงมีเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องจัดเตรียมให้ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนจึงจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินการหรือให้คำปรึกษาแก่บริษัทอย่างใกล้ชิด

สำนักงานบัญชีของเรามีบริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยทีมงานที่มีประสบการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ราคาสมเหตุสมผล ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพคุ้มราคาอย่างแน่นอน

 1. ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัท
 2. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 6. แบบ สสช.1
 7. แบบกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
 8. คำรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 9. ข้อบังคับฉบับจัดตั้งบริษัท
 10. รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 11. ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 12. ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กรมสรรพากร

✅ ฟรีบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
✅ ฟรีตรายางบริษัทแบบธรรมดา (**แบบทรงกลมมีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**)
✅ ฟรีรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัท
✅ ฟรีแบบฟอร์มเงินสดย่อย
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบสำคัญรับ
✅ ฟรีแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
✅ ฟรีบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีCall Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889