บริการด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีรายเดือนและจัดทำงบการเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน รายปี
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการรับทำบัญชีรายเดือนและจัดทำงบการเงิน

   สำนักงานของเราให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภาพโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษี มากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชี ในหลากหลายอุตสาหกรรม จากหนึ่งในสี่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ (Big 4)

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

ให้คำแนะนำวางระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในขั้นพื้นฐานของบริษัท

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

Promotion Plans

จำนวนเอกสาร
อัตราค้าบริการ***(บาท/เดือน)

ไม่เกิน 10 รายการ
1,500.00

ไม่เกิน 40 รายการ
2,500.00

ไม่เกิน 60 รายการ
3,500.00

ไม่เกิน 80 รายการ
4,500.00

ไม่เกิน 100 รายการ
5,500.00

ไม่เกิน 150 รายการ
7,500.00

ไม่เกิน 200 รายการ
8,500.00

*รายการ หมายถึง 1 รายการค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บิลซื้อ บิลขาย เป็นต้น
** อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าปิดงบการเงินและค่าตรวจสอบงบการเงินบัญชีประจำปี

บริการจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินประจำปี
บริการจัดทำงบการเงินประจำปีประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการบริการจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินประจำปี

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจัดทำบัญชีรายเดือนกับสำนักงานเรา

ได้รับฟรีค่าบริการจักทำงบการเงินและยื่นงบการเงินประจำปี

สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการทำบัญชีรายเดือนกับสำนักงานเราแต่ต้องการใช้บริการจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินประจำปี

ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท สำหรับงบการเงินเปล่า**ยังไม่รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี

  บริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน รายปี

   สำนักงานบัญชีของเรามีบริการจัดทำและนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การจ้างสำนักงานบัญชีจะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการได้มากขึ้น เจ้าของกิจการไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องภาษีที่ต้องจัดทำและนำส่งในทุกเดือน  ทำให้มีเวลาทุ่มเทสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
บริการด้านภาษีของสำนักงานมีดังนี้

จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายเดือนและรายปี
จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50)

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านประเด็นภาษีต่างๆ

อัตราค่าบริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน รายปี

จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายเดือนและรายปี

เริ่มต้น 500 บาท

จักทำรายงานและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน

เริ่มต้น 500 บาท

จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)และประจำปี(ภ.ง.ด.50)
**ฟรีค่าบรการสำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีรายเดือนกับเรา

เริ่มต้น 3000 บาท

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านประเด็นภาษีต่างๆ

ฟรีค่าบริการ

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือนรายปี โดยปกติของกรมสรรพกร

แบบแสดงรายการ
ช่องทางยื่นภาษี
กำหนดการยื่น
กำหนดเวลาโดยปกติ

ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54)

ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายเดือน
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ก.พ.36)
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายเดือน
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ. 30
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ร. 40
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 2ก, ภ.ง.ด. 3ก)
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายปี
ภายในมกราคมของปีถัดไป

ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก)
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายปี
ภายในกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 52,ภ.ง.ด. 55)

ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายปี
ภายในกุมภาพันธ์ของปีถัดไป(หรือภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายปี
ภายในสิงหาคมของปีถัดไป

ยื่นแบบรายงานแรำจำปีฯ (Disclosure Form)
ยื่นกระดาษที่สรรพกร
รายปี
ภายในกุมภาพันธ์ของปีถัดไป(หรือภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)

แบบแสดงรายการ
ช่องทางยื่นภาษี
กำหนดการยื่น
กำหนดเวลาโดยปกติ

ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ก.ง.ด.1,ก.ง.ด.3,ก.ง.ด.53,ก.ง.ด.54)

ทางอินเทอร์เน็ต
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ก.พ.36)
ทางอินเทอร์เน็ต
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ. 30

ทางอินเทอร์เน็ต
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ร. 40
ทางอินเทอร์เน็ต
รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 52,ภ.ง.ด. 55)

ทางอินเทอร์เน็ต
รายปี
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน(หรือภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)

ยื่นแบบรายงานแรำจำปีฯ (Disclosure Form)
ทางอินเทอร์เน็ต
รายปี
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน(หรือภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)

  บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริการตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงินประจำปี
บริการตรวจสอบ รับรองรายงานแบบคำขอให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับโครงการที่รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี คือ เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

คือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

ทำไมจึงต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองงบการเงินประจำปี

ทำไมจึงต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองงบการเงินประจำปี

1. เพื่อรับรองงบการเงินตามกฎหมายกำหนด

การจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มาตรา 11 แห่ง พรบ. การบัญชี พศ. 2543 และ มาตรา 3 สัต แห่งประมวลรัษฎากร

มาตรา 11 แห่ง พรบ. การบัญชี พศ. 2543

“ งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบการเงินของ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไม่เกินที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ”

มาตรา 3 สัต แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ 3  การตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำ และยื่นพร้อมกับแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ให้กระทำได้โดยบุคคลซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

ข้อ 4   ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งตามประกาศนี้ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2. เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อมั่นของงบการเงิน
กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี จะช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงตัวเลขฐานะทางการเงินและผลการดำเนินของบริษัท ได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ยังสามารถช่วยให้คำแนะนำผู้ประกอบการในเรื่องของจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ  ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ป้องกันการทุจริต

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน

เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ สถานที่ประกอบการ รอบระยะเวลาบัญชี เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ อำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่ม/ลดสาขา แปรสภาพ

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

จดทะเบียนการค้า

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

จดทะเบียนกิจการร่วมค้า

    การจดทะเบียนนิติบุคคล โดยปกติจะต้องมีการติดต่อกับทางราชการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน แม้ปัจจุบันระบบราชการจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผ่านช่องทางการจดทะเบียนออนไลน์ แต่ก็ยังคงมีเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องจัดเตรียมให้ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนจึงจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินการหรือให้คำปรึกษาแก่บริษัทอย่างใกล้ชิด

    สำนักงานบัญชีของเรามีบริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยทีมงานที่มีประสบการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ราคาสมเหตุสมผล ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพคุ้มราคาอย่างแน่นอน

 
 บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล 

อัตราค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุลคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเหมาจ่าย

9500

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเหมาจ่าย

4500

 ของแถมสำหรับลูกค้า

บริการทดลองทำบัญชี 2 เดือน

ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหลับเปิดบิลขาย

ตราประทับของบริษัท

เอกสารจดทะเบียนบริษัทเต็มชุด

อบรมความรู้ “บัญชีและภาษีเบื่องต้นสำหรับผู้ประกอบการ”

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)** ลูกค้าสามารถจดเพิ่มเติมทีหลังได้ถ้าต้องการ

รหัสยื่นออนไลน์กรมสรรพากร

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889