ในบทความนี้เราจะสรุปสั้น ง่ายๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท ที่จะต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

โดยประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

ในบทความนี้เราจะสรุปสั้น ง่ายๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท ที่จะต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธรุกิจการค้า โดยประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

ในบทความนี้เราสรุปสั้น ง่ายๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนบริษัทที่จะต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า

โดยประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้

การจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

50% ดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการจดจัดตั้งบริษัท ลดเหลือ 2,500 บาท

– ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ลดเหลือ 250 บาท

 

โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึง 31 ธ.ค. 2566

การจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลง 50% ดังนี้

 

– ค่าธรรมเนียมการจดจัดตั้งบริษัท ลดเหลือ 2,500 บาท

– ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ลดเหลือ 250 บาท

 

โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึง 31 ธ.ค. 2566

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางค่าธรรมเนียม | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889